Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα διακρίνονται σε 6 βασικούς τομείς:

1. Περιβάλλον: Η αναμενόμενη μείωση έως και 40% των οξειδίων του αζώτου NOx και 15% των πτητικών οργανικών ενώσεων VOCs από την εφαρμογή του φωτοκαταλυτικού χρώματος VISIONS Photo-Paint under υπό πραγματικές συνθήκες.

2. Ενέργεια: Ο μηχανκικός αερισμός και τα συστήματα κλιματισμού (HVAC) καταναλώνουν τα μεγαλύτερα ποσά ενέργειας στα κτίρια. Προβλέπεται η μείωση στην ενεργειακή ζήτηση σε ποσοστό 10% για επιφάνεια κτιρίου 1000m2.

3. Καινοτομία: Βελτιστοποίηση & εφαρμογή των καταλυτών TCM-1 για βιομηχανικά κτιριακά χρώματα που επιτρέπουν την απορρύπανση του αέρα μέσω του ορατού φωτός χωρίς την παραγωγή επιβλαβών παραπροιόντων. Το βελτιστοποιημένο φωτοκαταλυτικό χρώμα και το TCM-1 έχουν τη δυνατότητα να κατοχυρωθούν.

4. Οικονομία: Η επίδειξη της αποτελεσματικότητας της εφρμογής θα θέσει τη βάση για ευρύτερη εφαρμογή σε μεγαλύτερο αριθμό εσωτερικών χώρων κτιρίων (κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία).

5. Διάχυση: Τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι τελικοί χρήστες (εταιρίες κτιριακών κατασκευών, εταιρίες χημικών και χρωμάτων, δημόσιοι φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης) θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου τα οποία θα συνοψιστούν στο Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DSS). Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η βιωσιμότητα κάθε φωτοκαταλυτικής εφαρμογής.

6. Επιχειρηματικότητα: Ίδρυση spin-off εταιρείας που θα αναλάβει την διάχυση και προβολή των τεχνολογιών και προϊόντων του VISIONS στην αγορά. Προβλέπεται η κάλυψη έως και του 2% της αγοράς χρωμάτων κατά τη διάρκεια τν 3 πρώτων χρόνων λειτουργίας.