Εταίροι του έργου

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Συντονιστής)
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
VITEX Α.Ε.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
EVOLUTION PROJECTS PLUS