Στόχοι

1. Βελτιστοποίηση και αναβάθμιση φωτοκαταλυτικού κονιάματος (VISIONS Photo-Powder), το οποίο αναπτύχθηκε σε εργαστηριακή κλίμακα μέσω του έργου IP FP7 (CLEAR-UP)

2. Ημι-βιομηχανική παραγωγή καινοτόμων φωτοκαταλυτικών χρωμάτων (Photo-Paints) εν σωματώνοντας το VISIONS Photo-Powder σε διάφορους τύπους χρωμάτων για εφαρμογές σε πραγματική κλίμακα.

3. Εφαρμογή τριών καινοτόμων φωτοκαταλυτικών χρωμάτων σε πραγματική κλίμακα σε κτίρια επίδειξης και του βέλτιστου φωτοκαλυτικού χρώματος στα κτίρια της Σχολής Ναυτικών Δoκίμων

4. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του φωτοκαταλυτικού χρώματος για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας με τη χρήση αριθμητικής μοντελοποίησης (CFD) για διαφορετικά σενάρια με την εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνολογίας κάλυψης.

5. Ανάπτυξη δεικτών απόδοσης για αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής αποτελεσματικότητας.

6. Ανάπτυξη ενός εξελιγμένου Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS). Το Σύστημα θα χρησιμεύσει ως εργαλείο υποστήριξης για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων λύσεων, διαδικασιών και μεθόδων σε μελλοντικές εφαρμογές. Θα βασίζεται στα αποτελέσματα της ανάλυσης φωτοκαταλυτικής δραστικότητας, του κόστους-απόδοσης (CEA), του κόστους Ανάλυσης παροχών (CBA) και αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA).

7. Ίδρυση spin-off εταιρείας που θα αναλάβει την διάχυση και προβολή των τεχνολογιών και προϊόντων του VISIONS (Photo-Paints & DSS).

8. Ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης, επικοινωνίας και διάδοσης του έργου.