LIFE-VISIONS

Εταίροι

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Συντονιστής)

Το Airtech Lab ανήκει στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένες μεθοδολογίες για την κατανόηση των χημικών και φυσικών διεργασιών της ατμόσφαιρας και την αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων τους με την ανθρώπινη υγεία. Οι στόχοι του εργαστηρίου επικεντρώνονται σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος στον τομέα των ατμοσφαιρικών χημικών διεργασιών και των κοινωνικών τους επιπτώσεων. Η κύρια θεματική περιοχή του εργαστηρίου είναι: Περιβάλλον και Υγεία.


Ο ρόλος του NCSRD στο έργο είναι ο Συντονισμός, η διαχείριση και η διάδοση, η αξιολόγηση φωτοκαταλυτικής απόδοσης, οι εφαρμογές πραγματικής κλίμακας και το spin-off.

V I T E X A . E.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου Γιαννίδη (Έρευνα και Ανάπτυξη, Έρευνα και Ανάπτυξη) – VITEX με έμπειρο, επιστημονικό και δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο διεξάγει έρευνα είτε για τη δημιουργία νέων προϊόντων είτε την περαιτέρω βελτίωση των υπαρχόντων είτε την παροχή των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων ποιοτικά και περιβαλλοντικά. Καθορίζει επίσης τις πρώτες ύλες, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις ώστε να μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα και σωστά τις νέες αγορές και να προωθεί τα κατάλληλα προϊόντα μέσω αποτελεσματικών δικτύων πωλήσεων. Στόχος είναι η επίτευξη των ελάχιστων δυνατών περιβαλλοντικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Για το λόγο αυτό, δίνεται άμεση προτεραιότητα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων φωτοκαταλυτικών προϊόντων και αντιρρυπαντικών ιδιοτήτων. Η παραγωγή της φωτογραφικής βαφής VISIONS θα πραγματοποιηθεί στη VITEX που είναι βιομηχανία χρωμάτων. Πρωταρχική αποστολή της είναι η παραγωγή χρωμάτων και επιστρώσεων διαφόρων τύπων (διαλυτών, υδατοδιαλυτών κ.λπ.).

Ο ρόλος του VITEX στο έργο είναι η αναβάθμιση του TCM-1, η εφαρμογή σε πραγματική κλίμακα, η απόσπαση και η διάδοση.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με περισσότερα από 2000 μέλη επιστημονικού προσωπικού και 45000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Εργαστήριο Μεταφοράς Θερμότητας και Μηχανικής Περιβάλλοντος (LHTEE) ανήκει στον Ενεργειακό Τομέα της Μηχανολόγων Μηχανικών. Το LHTEE διεξάγει έρευνα στον τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής και των ενεργειακών συστημάτων με έμφαση στην ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας, στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από διάφορες διαδικασίες και στη βελτιστοποίηση των πρακτικών περιβαλλοντικού ελέγχου και διαχείρισης. Η επιστημονική εργασία εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τη μοντελοποίηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έως την αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA) και από τις μελέτες ανακύκλωσης έως τον οικολογικό σχεδιασμό. Το LHTEE είναι ιδιαίτερα ενεργό στην αξιολόγηση των επιλογών μετριασμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο συνδεδεμένο εσωτερικό – εξωτερικό περιβάλλον σε αστικές περιοχές.

Ο ρόλος του ΑΠΘ στο έργο είναι η Αριθμητική μοντελοποίηση, η Εκτίμηση Κύκλου Ζωής, η Ανάλυση Κόστους Αποδοτικότητας και Κόστους Οφέλης, η απόσπαση και η διάδοση.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας – Ελλάς (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα με άρτια οργανωμένες εγκαταστάσεις, υψηλά καταρτισμένο προσωπικό και φήμη ως κορυφαίου επιπέδου ερευνητικό ίδρυμα παγκοσμίως.

Το ΙΤΕ διεξάγει εξειδικευμένη επιστημονική έρευνα σε στρατηγικούς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, εστιάζοντας σε διεπιστημονικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) σε τομείς μείζονος επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως: Λέιζερ και φωτονική, Μικροηλεκτρονική, Προηγμένα Υλικά / Νανοτεχνολογία, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Επιστήμη Υπολογιστών, Βιοπληροφορική, Ιατρική Ακριβείας, Βιολογία Συστημάτων, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, Επιστήμες Χημικής Μηχανικής, Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Αστροφυσική και Αστρονομία.

Ο ρόλος του ΙΤΕ στο έργο είναι η βελτιστοποίηση του TCM-1, η εφαρμογή Demo Houses, οι δράσεις spin-off και διάδοσης

Evolution Projects Plus

Η Evolution Projects Plus είναι Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εφαρμογών Λογισμικού καθώς και Συμβουλευτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2005. Οι τομείς εξειδίκευσης της Εταιρείας περιλαμβάνουν Ανάπτυξη Εφαρμογών Επιχειρηματικού Λογισμικού, Ανάπτυξη Ιστοσελίδων, Λύσεις Λογισμικού Προσαρμοσμένου Λογισμικού και Συμβουλευτική Επιχειρήσεων. Ορισμένα δείγματα εργασιών παρέχονται παρακάτω: Συστήματα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων με χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών

– Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα σε αστικά και προαστιακά περιβάλλοντα καθώς και σε μολυσμένες περιοχές

– Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

– Ποιότητα νερού, πιο συγκεκριμένα: Επιφανειακά, Υπόγεια Νερά, Δίκτυο Ύδρευσης Αστικών Περιοχών και Αρδευτικό Δίκτυο σε Αγροτικές Περιοχές

– Υποστήριξη λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μολυσμένες περιοχές

– Τεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κυβερνητικών/Δημόσιων Ιδρυμάτων και Οργανισμών

Ο ρόλος της εξέλιξης στο έργο είναι η ανάπτυξη και διαχείριση του DSS ενεργειών ευαισθητοποίησης και διάδοσης του κοινού.