Η εφαρμογή τριών (3) φωτοκαταλυτικών βαφών στα πρωτότυπα πιλοτικά Demo-Houses στοχεύει στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας να μειώσουν τους αέριους ρυπαντές, να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση και να προωθήσουν τη βέλτιστη λύσηγια χρήση σε πιλοτική εφαρμογή στο κτίριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Τα δυο πιλοτικά Demo-Houses βρίσκονται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη αποτελώντας εξεχουσες Ευρωπαικές εγκαταστάσεις. Οι ημι-βιομηχανικές φωτοκαταλυτικές βαφές θα εφαρμοστούν σε επιφάνειες 1x1m π.χ. γυψοσανίδας ώστε να εκτιμηθεί η απόδοσή τους μέσω μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Η εσωτερική επιφάνεια του Demo-House, όπου θα τοποθετηθούν τα πανέλα είναι 9m2 (οροφή και τοίχοι) και θα χρησιμοποιηθεί περίπου 1,5 kg φωτοκαταλυτικού χρώματος.Τα επικαλυπτόμενα πανέλα θα τοποθετηθούν σε ένα από τα Demo-Houses που ονομάζεται επίσης «Green House». To άλλο Demo-House θα χρησιμοποιηθεί ώς κτίριο αναφοράς και θα αποκαλείται Συμβατικό. Τα δυο Demo-Houses διαχωρίζονται από από ένα control-room όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός παρακολούθησης του Δημόκριτου (NCSRD) ( αναλυτές NOx, O3 και BTEX). Και τα δυο Demo-Houses (Πράσινο και Συμβατικό) θα εξοπλιστούν ώς εξής: ο εξοπλισμός παρακολούθησης θα συνδεθεί με data loggers που θα καταγράφουν διαρκώς τις συγκεντρώσεις των NOx, O3 και VOCs, θερμοκρασία, υγρασία και φωτισμό στον εσωτερικό χώρο. Τα Demo-Houses θα τροφοδοτούνται με αέριους ρυπαντές ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ρύπανσης (προσομοιώνοντας τις πραγματικές εσωτερικές συνθήκες). Ενεργοποιώντας το φωτοκαταλυτικό υλικό (με το άνοιγμα του φωτός), τα επίπεδα ρύπανσης στο «Πράσινο Σπίτι» αναμένεται να μειωθούν συγκριτικά με το «Συμβατικό Σπίτι». Οι παρενέργειες (απορρόφηση στους τοίχους, φωτόλυση κλπ.) επίσης θα εκτιμηθούν. Έτσι, θα εκτιμηθεί η ικανότητα του φωτοκαταλυτικού υλικού στη μείωση της αέριας ρύπανσης που θα εισαχθεί στον εσωτερικό χώρο του Demo-House μέσω της σύγκρισης της ποιότητας αέρα και της ενεργειακής κατανάλωσης στα δύο Demo Houses σε συνδυασμό με τη θερμική άνεση που σχετίζεται άμεσα με την υγεία και την ευημερία των χρηστών.