Ο Στόχος του VISIONS

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή μιας καινοτόμου φωτοκαταλυτικής βαφής, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, ενώ θα επιτρέψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Life VISIONS Radio

B. Δράσεις εφαρμογής

C. Παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του έργου

D. Δράσεις Δημοσιότητας και διάχυση αποτελεσμάτων

E. Διαχείριση του έργου

Εταίροι του έργου

Συντονιστής του έργου

Εταίροι του έργου

Συντονιστής του έργου

Πληροφορηθείτε!